Razgovor s Andrijanom Radović (Pokret Preokret): Mladi su pokretači promjena

Za #zeneoduticaja razgovarali smo sa Andrijanom Radović, mladom liderkom i političarkom i jednom od osnivača Preokreta, posvijećenom stvaranju boljeg sjutra. Od srednjoškolskih dana, Andrijana vjeruje da istinske promijene kreću od mladih i zalaže se za obrazovni sistem koji osnažuje mlade kroz znanje i kritičko mišljenje.

Anastasija Vujošević info@zeneoduticaja.com
Razgovor s Andrijanom Radović (Pokret Preokret): Mladi su pokretači promjena
Foto: Aleksandar Jaredić

Najveći izazov za Andrijanu je odlazak mladih iz Crne Gore. Posvetila je svoj rad smanjenju ovog trenda, smatrajući iseljavanje jednim od najvećih problema države. Kroz diversifikaciju privrede i podsticanje preduzetništva, Andrijana vjeruje da mladi mogu postati ekonomski nezavisni i ključni nosioci dugoročnog napretka.

Takođe je strastvena zagovornica rodne ravnopravnosti. Vjeruje da samo koordinisanim naporima i angažmanom svih sektora društva, mogu se postići značajne promjene. Andrijana se zalaže za unaprijeđenje zakonskog okvira, podršku ženskom preduzetništvu, kontinuiranu edukaciju i promjene društvenih normi, uz podršku za balansiranje profesionalnog i privatnog života. Vjeruje da Crna Gora može postati društvo u kojem žene imaju ravnopravan pristup svim sferama.

Inicijativama poput Parlamenta mladih i Omladinske Participativne Akademije, Andrijana je pružila mladima priliku da aktivno učestvuju u donošenju odluka. Njena hrabrost, odlučnost i vizija su inspiracija za sve, pokazujući da mladi i žene mogu biti nosioci promjena i graditelji prosperitetnog društva i da upravo oni moraju postaviti temelje političkog, društvenog, ekonomskog, kulturološkog i ekološkog preokreta Crne Gore. 

1.     ŽENE OD UTICAJA: Dugo ste u omladinskoj politici, počeli ste od svoje omladinske organizacije, jedan ste od osnivača krovne organizacije mladih Crne Gore i presjedavajuća prvim Omladinskim parlamentom u Crnoj Gori.  Kako biste opisali svoj put?

#ANDRIJANA RADOVIĆ: Omladinska politika je moja prva ljubav, još od srednjoškolskih dana, jer vjerujem da istinske promjene kreću od mladih. Ali da bi se te promjene zaista desile, obrazovni sistem mora biti prilagođen potrebi sticanja znanja, vještina i kritičkog mišljenja, a ne polje gradnje partijskih infrastruktura. Kako naš formalni obrazovni sistem ne daje podsticaj mladima da budu nosioci promjena, neformalno obrazovanje tu uzima značajnu ulogu. Tako je i moj put, pored formalnog umnogome obilježila neformalna edukacija, koja je i doprinijela da danas budem neko ko svojim ličnim primjerom podstiče mlade da se bore za svoje potrebe, i na taj način unapreðuju prvenstveno sebe a onda i društvo u cjelini. Kroz svoje djelovanje na polju omladinske politike, pokušala sam da pitanja mladih postavim u fokus crnogorskog društva, ne samo kritikujući već zajedno sa svojim kolegama nudeći konkretna rješanja kako bi naš položaj bio bolji i kako bi se zaustavio trend iseljavanja mladih. Najčešće je odgovor nadležnih bio forma umjesto suštine, obećanje umjesto realizacije, kurtoaziju umjesto suštinskog uvažavanja. Ali nijesmo odustajali i ne smijemo, jer moramo težiti ka društvu kom su mladi uključeni u procese donošenja odluka, u kom nijesu samo propagandni ukras u toku izborne kampanje već ključni resurs budućnosti ove zemlje. Zato smo i pokrenuli, po uzoru na sreðene evropske zemlje programe poput Parlamenta mladih i Omladinske Participativne Akademije, jer osnaživanje mladih i kreiranje kvalitetnih omladinskih politika  mora biti fokus društva koje ulaže u svoju budućnost. Skorije sam izašla iz zakonskog okvira mladih, pa više ne djelujem direktno kroz omladinske organizacije jer vjerujem da je smjena generacija u svakom sektoru zdrava i nužna, ali kroz edukaciju i mentorstvo nastavljam unapreðenje omladinskih politika i osnaživanje mladih.

2.     ŽENE OD UTICAJA: Koji su najveći izazovi sa kojima se suočavaju mladi u današnjem crnogorskom društvu i kako ih možemo prevazići?

#ANDRIJANA RADOVIĆ: Mnoštvo je izazova a onaj ključni je što mladi u Crnoj Gori nemaju osećaj perspektive i vjeruju da nemaju mogućnosti za napredak u svojoj zemlji, što ih tjera da traže bolju budućnost u inostranstvu, pa zato Crnu Goru u prosjeku svakodnevno napusti dvadeset ljudi, dominantno mladih. Taj podatak mora biti alarm, a isti je posljedica položaja u kom se mladi godinama nalaze. Loš obrazovni sistem neusklaðen sa tržištem rada, visoka stopa nezaposlenosti, stambena zavisnost… pokazatelj su da su pitanja mladih i unapreðenja njihovog položaja nisko na listi prioriteta. Pitanje mladih ne smije biti pitanje jedne institucija već meðusektorsko pitanje, a stategije i planovi ne smiju ostajati mrtvo slovo na papiru. Mladi se zaista moraju početi doživljavati kao ključni resurs, a ne glasački džep i dio statistike, zato je politikama za mlade nužna suštinska promjena. Najveći napredak će se desiti kad im za posao ne bude trebala partijska knjižica već znanje i vještine i kad bez kompromisa budemo zahtijevali da se mladima obezbijedi ono što im Ustav i garantuje, a to je pravo na rad, obrazovanje, preduzetništvo i sve političke slobode. Sve do tada mladi su samo dekoracija ovog sistema a omladinske politike poligon partijskih manipulacija.

3.     ŽENE OD UTICAJA: Kako vidite ulogu mladih u oblikovanju budućnosti Crne Gore i na koji način mogu doprinijeti pozitivnim promjenama?

#ANDRIJANA RADOVIĆ: Uloga mladih može biti ključna za ozdravljenje cjelokupnog društva, jer  će ova država u narednim decenijama biti onakva kakvi budu mladi i kako je pripreme za generacije koje dolaze. Zato je neophodno svemu dati neki novi smisao, i odbraniti se od ambicija i sujeta političkih oligarhija koje nas vode u stagnaciju, zapuštenost i nazadovanje. Višedecenijska politička scena dovela je da toga da jako često u razgovoru sa mladima, čujem čak sa ponosom izgovoreno “ja sam apolitičan/a”. Takvim stavom oni lakše vladaju, a mladi, dominantno oni najkvalitetniji brže napuštaju zemlju. Valjalo bi da smo svjesni da je  nekad opasnija ravnodušnost mladih nego loše voðenje vlasti. Zato je važno da se mladi ne povlače i ne zadovoljavaju nikadostavrenim predizbornim obećanjima, da se ne povijaju pred autoritetima, već da se uključe u društveno političke tokove, da sve preispituju i traže ono što im pripada. Put koji je pred mladima biće pun izazova, ali dug put počinje prvim koracima, a naši prvi koraci moraju biti postavljanje temelja političkog, društvenog, ekonomskog, kulturološkog i ekološkog preokreta.

4.     ŽENE OD UTICAJA: Šta znači biti lider u savremenom društvu i koje su ključne osobine koje lider treba da posjeduje?

#ANDRIJANA RADOVIĆ: Za mene biti lider znači imati viziju, okupiti tim, i kao prvi meðu jednakima težiti ka ostvarenju te vizije.

Biti lider u današnjem svetu znači mnogo više od tradicionalnog upravljanja i kulta voðe, na koji smo istorijski navikli.  Danas lider treba da zna da inspiriše i motiviše druge, da bude vizionar i svojim primjerom i entuzijazmom podstiču druge da budu bolji, da teže ka ostvarenju višeg cilja. Danas lider treba da bude mnogo ispred svog vremena i da oblikuje budućnost narednih generacija. Ono što često zaboravljamo a što je ključno za lidera jeste da ga mora odlikovati visok neupitan nivo integriteta i odgovornosti, da je njegovo djelovanje transparentno i u skladu sa moralnim i društvenim vrijednostima, a sve zarad višeg cilja, a to je dobro zajednice i cjelokupnog društva. Moramo biti svjesni da je slika lidera slika nas samih, zato je važno da se dobro zapitamo kakve to lidere biramo.

5.     ŽENE OD UTICAJA: Odlučili ste i da svoj doprinos date kroz političko djelovanje. Šta Vas je motivisalo da uðete u politiku i da se na taj način borite za promjene?

#ANDRIJANA RADOVIĆ: Motivisala me ogromna želja da ostanem da živim i gradim u svojoj zemlji. Živim ideal demokratskog i slobodnog društva u kom svi imamo jednaku šansu, ali godinama biramo izmeðu lošeg i manje lošeg, godinama u naše ime odlučuju oni čije su lične ambicije ogromne a znanje zanemarljivo, i gdje su politike bez dugoročne vizije i jasnog cilja. Zato sam, svjesna porazne činjenice da se u talasima iseljavamo, da je politička kultura u Crnoj Gori na zabrinjavajućem nivou, skoro i da je nema, da nam je jako zamagljena budućnost, odlučila da znanje, snagu i entuzijazam usmjerim i ka političkom djelovanju. Vjerujem da je moja obaveza da dam doprinos stvaranju političke kulture koja vraća integritet, povjerenje, odgovornost i sigurnost na političku scenu Crne Gore, i koja zadržava one koji razmišljaju da odu, ali i vraća one koje su pošli. Sigurna sam da je na našoj generaciji obaveza da se izbori sa izazovima koji su pred Crnom Gorom i koji nijesu mali, ali ako ih mi ne riješimo faktura koju će plaćati naredne generacije biće  velika, i tad već teško rješiva.

"Često mi kažu da je ideja Preokreta dvadeset godina ispred sistema u kom živimo i da je previše idealistička, ali ja zaista vjerujem da ova zemlja zaslužuje bolje i da obrazovanje, poštenje, integritet, pravednost i politička kultura moraju postati temelj crnogorske politike." 

6.     ŽENE OD UTICAJA: Kako balansirate između različitih uloga koje imate kao aktivistkinja i političarka?

#ANDRIJANA RADOVIĆ: Kada sve što radite, radite sa ciljem ozdravljenja društva, onda se djelovanja poklapaju i lako ih je izbalansirati. Preokret  nije klasična politička struktura, već grupa graðana, aktivista okupljena oko jasne vizije kako ova zemlja treba da izgleda. Partitokratija je premrežila svaki segment društva I nužno je da se moć vrati u ruke graðana i da se vrati odgovornost na crnogorsku političku scenu. Često mi kažu da je ideja Preokreta dvadeset godina ispred sistema u kom živimo i da je previše idealistička, ali ja zaista vjerujem da ova zemlja zaslužuje bolje i da obrazovanje, poštenje, integritet, pravednost i politička kultura moraju postati temelj crnogorske politike. Slobodno društvo, društvo koje baštini vrijednosti pravde, u kom je moć usmjerena na javno dobro i opšti interes je društvo kom težim i za koje ću se boriti nezavisno iz koje oblasti djelovala.

7.     ŽENE OD UTICAJA: Kako ocjenjujete trenutni nivo rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori i šta smatrate da treba uraditi kako bi se postigla veća jednakost?

#ANDRIJANA RADOVIĆ: Trenutno stanje pokazuje pomake po pitanju rodne ravnopravnosti, ali nema još suštinske želje da žene zaista imaju ravnopravnu poziciju. Samo koordinisanim naporima i angažmanom svih sektora društva kroz obrazovne, društvene i zakonske mjere moguće je postići značajne promjene i osigurati da žene imaju ravnopravan pristup svim sferama društva.

Rodna ravnopravnost u Crnoj Gori  daleko je od idealne jer su žene i dalje nedovoljno zastupljene u mnogim ključnim sferama, uključujući visoko plaćene sektore, rukovodeće pozicije i politiku. Tradicionalni patrijarhalni stavovi, stereotipi, nedostatak podrške ali i nedovoljna motivisanost samih žena ključni su razlozi ovakvog stanja.

Unapređenje zakonskog okvira i njegova dosljedna primjena, podrška ženskom preduzetništvu i kontinuirana edukacija, promjene društvenih normi kroz edukativne kampanje, podrška za balansiranje profesionalnog i privatnog života, kao i suštinsko uključivanje muškaraca u napore za postizanje ravnopravnosti, neophodni su za stvaranje pravičnog društva, ravnopravnog društva. A ja vjerujem da Crna Gora upravo takvo društvu teži.

8.     ŽENE OD UTICAJA: Kako ocjenjujete trenutnu uključenost žena u politici u Crnoj Gori i šta se može uraditi da se poveća njihov broj na liderskim pozicijama?

#ANDRIJANA RADOVIĆ: Veća uloga žena u politici je ključna karika ka ozdravljenju društva i put ka pravednosti, jednakosti i prosperitetu za sve. Zato snaga žena u politici ne smije biti statistički podatak, već neupitna moć koja snažno oblikuje temelje sistema. Politička participacija žena u Crnoj Gori nema tradiciju, pa se promjene, iako se dešavaju, dešavaju sporo. Malo je žena na ključnim pozicijama političkog odlučivanja jer je u Crnoj Gori nekako ukorijenjen stav da je politika primarno rezervisana za muškarce i da politički aktivizam  žena remeti funkcionisanje tradicionalnih rodnih uloga. Iako ima pomaka, posebno kad su zakonski okviri u pitanju, i dalje su to više kozmetičke nego suštinske promjene. Sa druge strane, žene nijesu dovoljno motivisane i zainteresovane da zakorače na političku scenu, što je donekle i razumljivo jer smo nerijetko svjedoci raznih izliva mizoginije, seksizma i rodnozasnovanog govora mržnje sa kojim se susrijeće žene u javnoj sferi djelovanja.

Tek kad pokažemo suštinsku želju da žene imaju ravnopravnu poziciju, tako možemo reći da smo napravili kao društvo konkretne pomake i da zaista živimo one vrijednosti o kojima pišemo u zakonima i strategijama i ka kojima težimo na evropskom putu. Sigurna sam da će se tada i žene osnažiti da uzmu učešće u političkom životu, i da će ih biti mnogo više na samo u poslaničkim klupama nego na ključnim pozicija u crnogorskom društvu.

"Mladi moraju izgraditi novi pravac, moraju biti novi talas energije koji će donijeti lavinu promjene. Ali da bi se to desilo, moraju biti aktivni, moraju istrajati, i boriti se za ono što im pripada, u suprotnom dobiće samo onoliko koliko im daju."

9.     ŽENE OD UTICAJA: Koje preporuke biste dali mladim ljudima koji žele da se aktivno uključe u društvene i političke procese i ostvare uspjehe?

#ANDRIJANA RADOVIĆ: Mladi se godinama lome na različite načine, nestvaranjem podsticajnog okruženja, uslovljavanjem partijskom knjižicom, pasivnom inteligencijom koja uvijek šalje oportune poruke „ćuti, dobro je, može biti i gore“.  Tačno je da nije lako, ali pristajanje na predaju za mladu osobu ne smije biti opcija, jer  cijenu pristajanja na ovakav sistem koji nam plasiraju političke elite plaćamo najviše mi - mladi. Dok čekamo suštinsku promjenu, ruši se sigurnost da mladi mogu sami postići nešto, a zapravo možemo postići mnogo. I to od nas zavisi, jer se nas tiče. Govoriće nam da su ideje nemoguće, da je rano za mlade, ali moramo znati da niko ne može da se stara bolje o nama od nas samih.  Zato mladi moraju izgraditi novi pravac, moraju biti novi talas energije koji će donijeti lavinu promjene. Ali da bi se to desilo, moraju biti aktivni, moraju istrajati, i boriti se za ono što im pripada, u suprotnom dobiće samo onoliko koliko im daju. A koliko nam daju najbolje govore činjenice, od stalnog porasta broja nezaposlenih, do niskog indeksa participacije, pa sve do godina osamostaljivanja, po čemu prednjačimo u Evropi jer naši mladi najkasnije napuštaju roditeljske domove…

10.  ŽENE OD UTICAJA: Šta smatrate najvećim uspjehom u Vašoj dosadašnjoj karijeri i kako ste ga postigli?

#ANDRIJANA RADOVIĆ: Svaku onu mladu osobu kojoj je moje djelovanje bilo inspiracija da radi na sebi. Ti mladi ljudi mi i daju nadu da ova zemlja ima budućnost, neki od njih su postali i moji saradnici ali i prijatelji. Koliko sam ja naučila njih, toliko su oni učili mene. Tokom jedne radionice, jedan aktivan mladi čovjek mi je rekao, primjer je najbolji savjet, i zaista se tokom svog rada trudim da im svojim ličnim primjerom pokažem koliko je važno da se borimo za dobro zajednice u kojoj živimo.

11.  ŽENE OD UTICAJA: Kako ste se odlučili da se bavite mentorstvom za preduzetništvo mladih i šta Vas je motivisalo na tom putu?

#ANDRIJANA RADOVIĆ: Lično mi je najbolnija tema odlazak mladih, i svo svoje djelovanje usmjeravam ka tome da se taj trend smanji. Zaista vjerujem da je iseljavanje jedan od gorućih problema naše države, a djelimično je prouzrokovano visokom stopom nezaposlenosti, nemogućnošću profesionalnog usavršavanja i ostvarivanja što će dugoročno rezultirati starenjem radne snage i nedostatkom iste, a samim tim i usporiti ekonomski rast i razvoj ove zemlje. Crnoj Gori je potreban adekvatna diversifikacija privrede zarad stabilizacije njene ekonomije i neophodan je razvoj različitih sektora u kojima je izražena aktivnost mladih.

Umjesto da usmjeravamo javne politike u pravcu podsticanja stvaranje nove vrijednosti i preduzetništva mladih, mi podstičemo mlade da se preko partija zapošljavaju u javni sektor. To nije održivo i imaće dalekosežne posljedice po naše društvo. Ovo voðenje ekonomije od danas do sjutra, motivisalo me da lično ja razmišljam o preduzetništvu, a onda i na podsticanje mladih da se bave preduzetništvom što donosi brojne prednosti kako za pojedince, tako i za zajednicu jer omogućava mladima da postanu ekonomski nezavisni, smanjujući stopu nezaposlenosti i stvarajući nova radna mesta. Mladi preduzetnici donose sveže ideje i kreativna rješenja koja mogu transformisati tržišta i dovesti do razvoja novih proizvoda i usluga, čime se obezbeđuje dugoročan ekonomski i društveni napredak.

12.  ŽENE OD UTICAJA: Koje vještine i znanja smatrate najvažnijim za uspješnog preduzetnika i koliko je Crna Gora podsticajno društvo za razvoj preduzetništva?

#ANDRIJANA RADOVIĆ: Uspješan preduzetnik mora posjedovati kombinaciju mnoštva znanja i vještina, od strateškog razmišljanja, finansijske pismenosti, komunikacionih i liderskih vještina, pa do sposobnosti prilagođavanja tržištu i  izazovima u dinamičnom poslovnom ambijentu. Ulaganje u preduzetništvo predstavlja investiciju u budućnost i kroz podršku njegovom razvoju, stvara se osnova za održiv ekonomski razvoj, jača društvena kohezija i osnažuje zajednica. Vjerujem da su  mladi preduzetnici ključni za ekonomski rast i inovacije, ali da im država ne nudi podsticajno okruženje da se razvijaju u tom pravcu, od obrazovnog sistema koji ne podstiče preduzetnički duh i nije usklaðen sa zanimanjima 21.vijeka,  do nedovoljno podrške i raznih preprekama sa kojima se susrijeću pri pokretanju svog biznisa od administrativnih do finansijskih. Nažalost, kao društvo ne doživljavamo još uvijek, mlade kao nosioce novih ideja i inovacija koje mogu doprinijeti ekonomskom rastu i zato mnogi od njih odustaju od svojih poslovnih poduhvata. Stoga nam je neophodna vizija razvoja podsticanja i profesionalnog usvršavanja mladih preduzetnika, kojom se može drastično smanjiti jedan od gorućih probleme crnogorske ekomonije, a to je visoka stopa nezaposlenosti mladih.

13.  ŽENE OD UTICAJA: Kako vidite budućnost preduzetništva u Crnoj Gori i šta smatrate da je najvažnije za njegovo unaprijeđenje?

#ANDRIJANA RADOVIĆ: Crna Gora je mali sistem i ekonomske zablude mogu da njenu ekonomiju koštaju trajnog zaostajanja. Možemo potrošiti onoliko koliko stvorimo, a da bismo trošilo više onda moramo da stvaramo dodatu vrijednost. U tom pravcu država mora da preuzme aktivnu ulogu u oživljavanju domaće ekonomije – stimulisanjem preduzetništva a ne partijskog uhljebništva. Sa ovim prirodnim bogatstvom, dobrim geografskim položajem ali podsticajnom politikom razvoja preduzetništva, Crna Gora može postati centar preduzetništva mladih, ulažući u ideje koje su brzorastuće sa tendencijom da postanu dominantne na globalnom trzištu. Kako bi održao korak sa ostatkom razvijenog svijeta, zadržali mladi i podstakli na samozapošljavanje neophodno je preduzeti konkretne korake. Takvi koraci podrazumijevaju reformu fiskalne politika dizajniranu da direktno pomogne mladima smanjujući ulaznu barijeru za otvaranje sopstvenog preduzeća, podsticaj i mentorstvo prilikom zaposlenja, profesionalno usavršavanje i sticanje radnog iskustva čime postaju konkurentniji na tržistu rada. Jedan od ključnih prioriteta države mora biti jačanje ekonomije kroz razvoj i rast malih i srednjih preduzeća kao i unapređenje poslovnih vještina i kapaciteta mladih preduzetnika/ca što bi doprinijelo stvaranju novih radnih mjesta, pokretanju inovacija i obezbjeđivanju održivog ekonomskog razvoja.

14. ŽENE OD UTICAJA: Šta poručujete našim čitateljkama i svim mladima?

#ANDRIJANA RADOVIĆ: Od vas zavisi. Uzmite stvar u svoje ruke i budite nosioci promjena u društvu. U suprotnom, dobićete samo onoliko koliko neko drugi odluči da vam da.

Zabranjeno je kopiranje ili preuzimanje dijelova teksta bez dozvole autorke.